Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom           E:MAIL: ssjozefnm@gmail.com
         IČO: 17643066           DIČ: 2021071778

Zriaďovateľ:

Kongregácia školských sestier de Notre Dame

provinciálna predstavená: Mgr. Mária Piatničková (sr. M. Metoda)

Spojená škola sv. JozefaSpojená škola sv. Jozefa má tri organizačné zložky:
      Základnú školu sv. Jozefa, Gymnázium sv. Jozefa a Materskú školu bl. Alexie.

Tel./Fax:  032 / 771 2492
Mobil:  0911 956 268
IČO:  17643066
DIČ:  2021071778

Základná škola sv. Jozefa

Naša škola je školou s právnou subjektivitou od jej vzniku - 1. septembra 2001. Má vypracovaný Štatút školy a Filozofiu školy. Vyučujeme podľa platných učebných osnov pre ZŠ, učebných plánov cirkevných škôl schválených MŠ SR a naším zriaďovateľom. Základná škola má podľa školského vzdelávacieho programu dva stupne vzdelania: ISCED 1 pre I. stupeň a ISCED 2 pre II. stupeň.

Gymnázium sv. Jozefa

Gymnázium vzniklo 1. septembra 1995 v 8-ročnej forme. V šk. roku 2003/04 bola otvorená 4-ročná forma, v ktorej gymnázium pokračuje dodnes. Naším cieľom je podnecovať žiaka k tomu, aby nadobudol zručnosti, získal poznatky, duševné, pracovné metódy a schopnosti, ako aj mravné a spoločenské postoje, ktoré prispievajú k rozvoju jeho osobitosti a umožnia mu vstup do spoločnosti ako jej plnohodnotnému členovi.

Copyright © 2018 - Spojená škola sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom